Сертификат за защита на личните данни

Декларация по GDPR

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ ИЗВЪРШВАЩИ

ПОКУПКИ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА НА ГУМИ НЕТ - ООД

1. Въведение:

Благодарим Ви, че проявихте интерес към нашата компания.

Тази декларация за поверителност е приложима за www.gumi-net.bg , притежаван и управляван от Гуми нет –

ООД

Aко Вие искате да извършите покупки на стоки чрез нашия уебсайт, е необходимо предоставянето и

обработването на Ваши лични данни.

Защитата на личните Ви данни е приоритет за Гуми нет -ООД и ние гарантираме защитата на личните Ви

данни в максимална степен.

При обработването на лични данни Гуми нет - ООД спазва РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ

ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с

обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива

95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) – нататък Общ регламент за защита на личните

данни (Регламент (ЕС) 2016/679), спазва съответните български закони – Закон за защита на личните данни и

приложимата местна правна уредба за защита на личните данни и те се обработват в съответствие с тази

Декларация на Гуми нет - ООД

Като администратор Гуми нет - ООД е внедрило множество технически и организационни мерки, за да осигури

най-пълната защита на личните Ви данни, обработвани чрез този уебсайт.

Кои лични данни и каква информация обработва администратора Гуми нет и защо те се събират и

обработват, се обяснява в тази Декларация за поверителност на личните данни на субектите на данни

използващи услугите на уебсайта на www.gumi-net.bg. Настоящата Декларация за поверителност има за цел

да Ви информира и как да осъществявате достъп до информацията, и да я актуализирате. Освен това да

бъдете информирани, чрез нея и за правата, които имате.

2. Принципи свързани с обработването на личните Ви данни

 

2.1. Гуми нет обработва личните Ви данни за целите на сключване на продажби в онлайн магазина на „Гуми

нет“ и изпълнение на задълженията по продажбите, като спазва следните принципи:

 

 а) Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно

Общият регламент за защига на данните посочва, че обработването е законосъобразно, когато е налице поне

един от следните елементи при обработването:

 субектът е дал съгласие за една или повече конкретни цели

 е за изпълнение на договор, по който субектът е страна

 за спазване на законово задължение, приложимо спрямо администратора

 е за изпълнение на задача в обществен интерес

 е за защита на жизненоважни интереси на субекта на данните

 е необходимо за легитимните интереси на администратора, освен ако тези на субекта не са с предимство,

например когато субектът е дете

 б) Личните данни се събират за конкретни, точно определени и легитимни цели и не се обработват

допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

 в) Личните данни, които се събират и обработват при извършването на продажби в онлайн магазина

на „Гуми нет“, са съотносими, свързани с и ненадхвърлящи целите, за които се обработват.

 г) Личните данни са точни и при необходиГуми нет се актуализират.

 д) Личните данни се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или

непропорционални по отношение на целите, за които се обработват.


 е) Личните данни се поддържат във вид, който позволява идентифициране на съответните физически

лица за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които тези данни се обработват.

 ж) личните данни са обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните

данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу

случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или

организационни мерки.

2.2. Служителите, които обработват лични данни преминават първоначално и периодични обучения за защита

на лични данни и се запознават с приложимото законодателство.

 

3. Определения

 

Нашата декларация за поверителност на личните данни трябва да бъде ясна и разбираема. За да се осигури

това, ние бихме искали първо да Ви обясним терминологията, която е използвана в нея.

В тази декларация за защита на данните, ние използваме, следните термини:

 а) лични данни

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице,

което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име,

идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече

признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената,

икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

 б) субект на данни

Субект на данни означава физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-

специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн

идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната,

психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице; в)

обработване

 в) обработване на лични данни

Обработване на лични данни означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични

данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване,

организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба,

разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане

или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

 г) ограничаване на обработването

Ограничаване на обработването означава маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване

обработването им в бъдеще.

 д) профилиране

Профилиране означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в

използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-

конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните

задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания,

интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение.

 е) администратор или администратор отговорен за обработването

 Администратор или администратор отговорен за обработването означава физическо или юридическо лице,

публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и

средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят

от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за

неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка

 ж) обработващ лични данни

Обработващ лични данни означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга

структура, която обработва лични данни от името на администратора.


 з) получател

Получател означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред

която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните

органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване, в съответствие с правото

на Съюза или правото на държава-членка, не се считат за получатели; обработването на тези данни от

посочените публични органи трябва да отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно

целите на обработването.

 и) трета страна

Трета страна означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от

субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на

администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни.

 й) съгласие

Съгласие на субекта на данните е всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено

указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което

изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.

4. Име и адрес на администратора

Администратор за целите на Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), другите

закони за защита на данните, приложими в държавите-членки на Европейския съюз и другите разпоредби,

свързани със защитата на данните е:

Гуми нет – ООД, ЕИК200710625

бул. Шипченски проход, № 4

София

България

Телефон: 0892 252959

Email: support@gumi-net.bg

Уебсайт: www.gumi-net.bg

Ако желаете да се свържете с нас по въпроси, свързани с тази Декларация или защитата на лични данни в

Дружеството, моля свържете се с нас по следните начини: 

 

На имейл адрес: info@most.bg

6. Социални мрежи

Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google +, LinkedIn, YouTube и други такива, предвижда

отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. Гуми нет - ООД не отговаря за защитата

на личните Ви данни при приемането на тези общи условия. Моля да се запознаете подробно с общите

условия на тези сайтове.

7. Събиране и обработване на данни.

Ако поръчате продукт, Ви питаме за Ваши лични данни, за да можем да обработим поръчката Ви и да Ви

доставим стоката.

Ако имате нужда по друг начин да се свържете с нас за да извършите поръчка (като например по телефон,

чрез имейл или на място в търговски обект), ние ще съберем информация за Вас и по тези канали, за да

можем да обработим поръчката Ви и да Ви доставим стоката.

Какви данни се обработват от Гуми нет - ООД:


 

- Обработват се следните видове лични данни, предоставени от Вас и необходими за идентификация и

изпълнение на договорните задължения на Гуми нет - ООД:

(1) за физическа идентичност: Вашето собствено име и фамилия,

Имена, адрес и други данни на пълномощник, вписани в документа за упълномощаването му да представлява

субекта на данни Гуми нет - ООД;

(2) данни за контакт: Вашия адрес: за доставка, фактуриране, за изпращане на ремонтираните или заменени

стоки и за кореспонденция (улица, номер, блок, вход, етаж, апартамент; област; пощенски код, наименование

на населеното място, държава или друго: например пратка до пощенски офис на куриерска фирма), адрес на

електронна поща (e-mail адрес), телефон за връзка;

(3) друга информация, свързана със закупените продукти: Ваши писма, електронни писма, информация

относно рекламацията, жалби, искания, оплаквания или друга обратна връзка, която получаваме от Вас за

закупените продукти.

Винаги можете да изберете какви лични данни искате да ни предоставите (ако изобщо имате желание да ни

предоставите Ваши лични данни). Ако обаче искате да направите поръчка, изискваме от Вас (като минимум)

Вашето име и фамилия, адрес за доставка и телефон за връзка и ако изберете да не ги предоставяте, ние

няма да можем да обработим поръчката Ви и да Ви доставим стоката.. 

8. Предоставяне на лични данни от субекта на данни на администратора, като договорно или законово

задължение. Възможните последствия от липсата на предоставяне на лични данни

Изясняваме, че предоставянето на лични данни може да е частично изисквано от закона (например данъчни

разпоредби) или може да бъде и резултат от договорни разпоредби (например информация за договорния

партньор). Субектът на данните например трябва да ни предостави лични данни, когато бъде сключен договор

с него. Липсата на предоставяне на лични данни би довела до това, че договорът с физическото лице не може

да бъде сключен и изпълнен.

 Преди да предостави свои лични данни субектът на данните може да се свърже с нашето лице за контакт.

Нашето лице за контакт пояснява на субекта на данни дали предоставянето на лични данни се изисква по

закон или договор или е необходимо за сключването на договора.

 

9. Целта на обработването на Вашите лични данни е приемането на Вашите поръчки за покупки и

извършването въз основа на тях на продажби в онлайн магазина ни, като личните Ви данни се

обработват на следните правни основания за обработване:

 

 а) за установяване на самоличността Ви и сключване на продажбите;

 б) използване на събраните данни за Вас за изпълнение на договорните задължения на Гуми нет

произтичащи от продажбата на стоките:

- за дейностите, свързани с приемане на поръчките постъпили в онлайн магазина на Гуми нет и изпращане на

поръчаните стоки (доставка на стоките) на поръчалия ги;

- за установяване на връзка с лицата по телефон, по електронен път, за изпращане на кореспонденция,

отнасяща се до изпълнение на поръчките;

- за обработване на отказ от сделката (покупката);

- за корекции на дължими суми при наличие на основание за това;

- за извършване на плащане от клиента или за възстановяване на клиента на платената сума;

- за обслужване и отговор на запитвания, молби, оплаквания, предложения или жалби;

- за водене на счетоводна отчетност на извършваните доставки

- за актуализиране на предоставените лични данни или на информацията за извършените от клиента покупки


- за гаранционно обслужване на продуктите;

- за извършване на обработка от обработващи данните - възлагане, отчитане, приемане, разплащане;

 в) изпълнение на законови задължения

- за изпълнение на изискванията на Закона за счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и

на приложимото законодателство (за издаване на фактурата, кредитно, дебитно известие);

- за обезпечаването на контрола извършван от приходната администрация;

- за предоставяне на информация за клиента и извършени от него покупки по запитване/искане/проверка от

компетентен орган;

- предоставяне на информация по искане на Комисията за защита на потребителите във връзка със

задължения, предвидени в Закона за защита на потребителите;

- предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения,

предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016

година, Закон за защита на личните данни;

10. С изключение на случаите, когато Вашите лични данни се обработват в изпълнение на законово

задължение, за изпълнението на договорно задължение на администратора по договор, по който Вие сте

страна, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор, или се обработват за

защита на жизненоважни интереси на Вас или на друго физическо лице, или за защита на легитимния интерес

на администратора, когато той не противоречи на законните интереси на физическото лице, личните Ви данни

могат да се обработват въз основа на изрично Ваше съгласие (например за директен маркетинг), като ако сте

предоставили такова съгласие може да го оттеглите по всяко време.

Гуми нет използва личните Ви данни, само за целта на приемане на поръчки за покупки, извършването въз

основа на тях на продажби в онлайн магазина на Гуми нет и изпълнение на договорните задължения на Гуми

нет произтичащи от продажбата на стоките. Гуми нет няма право и няма да използва данните, предоставени

му за тази цел, за други цели, например за директен маркетинг. Съгласието е отделно основание за

обработване на личните Ви данни и целта на обработката е посочена в него (например за директен

маркетинг), и не се покрива с целта, посочна в тази Декларация за поверителност на личните данни на

субектите на данни извършващи покупки чрез Уебсайта на Гуми нет. Администраторът Гуми нет осигурява

технически условия съгласието да бъде дадено като свободно изразено, конкретно, информирано и

недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо

действие, което да изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.

Администраторът осигурява технически условия, които да гарантират, че оттеглянето на съгласието е също

толкова лесно, колкото и даването му. Искането за съгласие, както и възможността то да бъде оттеглено, се

представят на ясен език, по начин, който ясно да го отличава от други въпроси, в разбираема и лесно

достъпна форма. 

11. Личните Ви данни могат да бъдат предоставяни на следните категории трети лица и на публични

органи:

11.1. Обработващи лични данни, които обработват лични данни от името и по възлагане на Гуми нет

въз основа на писмено споразумение или имат достъп пряк или косвен до личните Ви данни:

 

 куриерски и транспортни фирми с оглед изпълнение на договорните задължения по доставка на закупените

стоки и придружаващите документи (фактурите и гаранционните карти на хартиен носител); за предаване на

ремонти или заменени при гаранционно обслужване стоки; както и на писма и друга кореспонеднция;

 

 11.2. Личните Ви данни, могат да бъдат предоставяни на компетентни публични органи с оглед

изпълнение на тяхно нормативно задължение, предвидено в съответните законови и подзаконови нормативни

актове - съд, прокуратура, следствие, МВР, ревизиращи органи - НАП, НОИ, надзорни органи - Комисия за

защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни и др., когато са изискали данните по

надлежен ред във връзка с изпълнението на техните правомощия

12. Период, за който ще се съхраняват личните Ви данни


Администраторът обработва и съхранява личните Ви данни само за периода, необходим за постигане на

целите посочени в тази Декларация за поверителност на личните данни, или за да бъдат спазени законовите

изисквания установени от европейския законодател или в закони или подзаконови актове, на които Гуми нет е

подчинен.

Прекратяваме използването на Вашите лични данни, за целите, свързани с договорното правоотношение,

след прекратяване на договора, но не ги изтриваме преди изтичане на една година от прекратяването на

договорното правоотношение (напр. договорът се прекратява с отказ от сделката (покупката) - потребителят

/физическо лицe, коeто притежава качеството потребител по смисъла на ЗЗП/ има право в срок от 14 дни да

се откаже безусловно от договор от разстояние; или с изтичане на периода на валидност на гаранцията,

съгласно условията в нея) и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните -

напр. съгласно данъчното и счетоводното законодателство е предвиден 10-годишен срок за съхранение на

счетоводни документи, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се

отнасят (Чл. 12 Закон за счетоводството, чл. 38 Данъчноосигурителен прцесуален кодекс -  фактури, кредитно

известие и др.), изтичане на определения в Закона за защита на потребителите срок за предявяване на иск за

обезщетение на вреди, причинени от дефект на стока - предоставена на физически лица, които притежават

качеството потребител съгласно ЗЗП (3 години от датата, на която ищецът е узнал или е следвало да узнае за

вредата, дефекта и самоличността на производителя). изтичане на определените в Закона за задълженията и

договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години), задължения за предоставяне на

информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото

законодателство (5 години). 

 

След изтичане на сроковете за съхранение личните данни се изтриват/унищожават (чрез приложим способ -

напр. чрез нарязване, изгаряне или постоянно заличаване от електронните средства, за което се съставя

протокол от назначена със заповед на Управителя комисия), освен ако:

 те са необходими за висящо съдебно, арбитражно, административно или изпълнително производство, или при

постъпила Ваша жалба, която следва да бъде разгледана от Гуми нет-ООД;

 Вие сте упражнил/а правото си да поискате ограничаване на обработването на Ваши лични данни.

13. Вашите права

Вие имате следните права относно вашите лични данни:

 а) Право на потвърждение

Вие имате право, да получите от администратора Гуми нет потвърждение дали се обработват Ваши лични

данни. Ако желаете да се възползва от това право на потвърждение, може по всяко време да се свържете с

нашето лице за контакт или с друг наш служител.

 б) Право на достъп

Вие имате право, да получите безплатно от администратора Гуми нет информация за обработваните Ваши

лични данни, по всяко време, както и копие от тази информация. Освен това имате право да получите достъп

и обяснение относно обработваните Ваши лични данни, което включва следната информация:

-          целите на обработването;

-          съответните категории лични данни свързани с Вас;

-          получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните Ви данни, по-

специално получателите в трети държави или международни организации;

-          когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните Ви данни, а ако това е

невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;

-          съществуването на право да се изиска коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на

обработването на лични данни, свързани с Вас, или да се направи възражение срещу такова обработване;

-          съществуването на правото да подаде жалба до надзорния орган;

-          когато личните Ви данни не се събират от Вас, всякаква налична информация за техния източник;


-          съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, и съществена

информация относно използваната логика, както и значението и предвидените последствия от това

обработване за Вас.

-          Когато личните Ви данни се предават на трета държава или на международна организация, Вие имате

право да бъде информиран/а относно подходящите гаранции във връзка с предаването.

Ако Вие желаете да се възползвате от това право на достъп, Вие може по всяко време да се свържете с

нашето лице за контакт или с друг служител на Гуми нет.

Обяснението относно обработваните данни включва информацията, която Гуми нет Ви предоставя

посредством Декларация за поверителност.

При Ваше искане, Гуми нет може да Ви предостави копие от личните Ви данни, които са в процес на

обработване.

 

Предоставянето на достъп до свързаните с Вас лични данни, не може да влияе неблагоприятно върху правата

и свободите на трети лица или да доведе до нарушаване на нормативно задължение на Гуми нет .

 

Когато исканията Ви за достъп са явно неоснователни или прекомерни, особено поради своята повторяеГуми

нет, Гуми нет може да начисли разумна такса въз основа на административните разходи за предоставяне на

информацията или да откаже да отговори на искането Ви за достъп.

 

Гуми нет  преценява за всеки отделен случай дали дадено искане е явно неоснователно или прекомерно.

 

При отказ за предоставяне на достъп до лични данни Гуми нет  аргументира отказа си и Ви информира за

правото Ви да подадете жалба до КЗЛД.

 

 в) Право на коригиране

Вие имате право, да поискате от администратора Гуми нет  да коригира без ненужно забавяне неточните или

непълни лични данни, свързани с Вас. Като се имат предвид целите на обработването, Вие имате право

непълните Ви лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

При удовлетворено искане за коригиране на лични данни, Гуми нет  уведомява другите получатели, на които

са били разкрити данните (например доставчици на услуги, публични органи), така че те да могат да отразяват

измененията.

Ако Вие желаете да упражните това право на коригиране, Вие може по всяко време да се свържете с нашето

лице за контакт или с друг служител на администратора.

 г) Право на изтриване (Правото да бъдеш забравен)

Вие имате право, предоставено от европейския законодател, да поискате от администратора Гуми нет

изтриване на свързаните с Вас лични данни, без ненужно забавяне, а администраторът е задължен да изтрие

без ненужно забавяне личните Ви данни, когато е налице някое от следните основания:

-          личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг

начин;


-          оттегляте своето съгласие, върху което се основава обработването на данните, и няма друго правно

основание за обработването;

-          възразявате срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат

преимущество;

-          възразявате срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг;

-          личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно;

-          личните Ви данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение на администратора

Гуми нет;

-          личните Ви данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното

общество на деца по смисъла на член 8, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Гуми нет не е задължен да изтрие личните данни, доколкото обработването е необходимо:

-          за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

-          за спазване на правно задължение на Гуми нет;

-          по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9,

параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/679;

-          за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за

статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, доколкото съществува

вероятност правото на изтриване да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на

това обработване; или

-          за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Ако някое от горепосочените основания е приложимо и желаете изтриването на личните Ви данни

съхранявани от Гуми нет, Вие може по всяко време да се свържете с нашето лице за контакт или с друг

служител на администратора.

д) Право на ограничаване на обработка

Вие имате право, да изискате от администратора Гуми нет ограничаване на обработването, когато се прилага

едно от следното:

- оспорвате точността на личните Ви данни, за срок, който позволява на администратора да провери

точността на личните данни;

- обработването е неправомерно, но Вие не желаете Вашите личните данни да бъдат изтрити, а изисквате

вместо това ограничаване на използването им;

- администраторът не се нуждае повече от личните Ви данни за целите на обработването, но Вие изисквате за

установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

- възразили сте срещу обработването на основание легитимния интерес на Гуми нет и тече проверка дали

законните основания на администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

Ако някое от горепосочените условия е изпълнено и Вие желаете да поискате ограничаване на обработката на

личните данни, съхранявани от Гуми нет, Вие може по всяко време да се свържете с нашето лице за контакт

или с друг служител на администратора.

Гуми нет може да обработва лични данни, чието обработване е ограничено, само за следните цели:

- за съхранение на данните


- с Ваше съгласие;

- за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

- за защита на правата на друго физическо лице; или

- поради важни основания от обществен интерес.

Когато субект на данните е поискал ограничаване на обработването и е налице някое от основанията по-горе,

Гуми нет го информира преди отмяната на ограничаването на обработването.

 е) Право на пренос Гуми нет на данните

Вие имате право, да получите личните данни, които Ви засягат и които сте предоставил/а на Гуми нет, в

структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.

При поискване, тези данни могат да бъдат прехвърлени на друг администратор, посочен от Вас, когато това е

технически осъществимо.

Вие може да упражните правото на преноси Гуми нет в следните случаи:

- обработването е основано на Вашето съгласие;

- обработването е основано на договорно задължение;

- обработването се извършва по автоматизиран начин.

Правото на преносиГуми нет не може да влияе неблагоприятно върху правата и свободите на други лица.

За да се упражни правото на преноси Гуми нет на данните, Вие може по всяко време да се свърже с нашето

лице за контакт или с друг служител на Гуми нет

 ж) Право на възражение

Вие имате право, да възразите срещу обработване на Вашите лични данни от Гуми нет, ако данните Ви се

обработват на едно от следните основания:

- обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на

официални правомощия, които са предоставени на администратора;

- обработването е необходимо за цели, свързани с легитимните интереси на Гуми нет или на трета страна;

- обработването на данни включва профилиране.

Гуми нет прекратява обработването на личните Ви данни в случай на възражение, освен ако не докаже, че

съществуват убедителни законови основания за неговото продължаване, които имат предимство пред Вашите

интереси, права и свободи, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

За да упражни правото си на възражение, субектът на данните може директно да се свърже нашето лице за

контакт или с друг служител на Гуми нет ООД.

 з) Право на възражение срещу лични данни за целите на директния маркетинг

Когато се обработват Ваши лични данни за целите на директния маркетинг, Вие имате право по всяко време

да направите възражение срещу обработване на личните Ви данни за тази цел, включително по отношение на

профилиране, свързано с директния маркетинг.

Когато Вие възразите срещу обработване за целите на директния маркетинг, обработването на личните Ви

данни за тези цели се прекратява.


За да упражните правото си на възражение, Вие може директно да се свърже с нашето лице за контакт или с

друг служител на Гуми нет ООД.

            и) Право на човешка намеса при автоматизирано вземане на решения

 В случаите, когато администратор взима автоматизирани индивидуални решения, включващи или

изключващи профилиране, които пораждат правни последствия за физически лица или ги засягат в

значителна степен по подобен начин, тези лица могат да поискат преразглеждане на решението с човешка

намеса, както и да изразят гледната си точка.

Администраторът предоставя на физическите лица-обект на автоматизирано вземане на решения

съществена информация относно използваната логика, както и значението и предвидените последствия от

това обработване за лицето.

Ако Вие желаете да разберете дали Гуми нет взима автоматизирани индивидуални решения и да упражните

правата по отношение на автоматизираното индивидуално вземане на решения, Вие може по всяко време да

се свържете директно с нашето лице за контакт за защита на данните или с друг служител на Гуми нет й)

Право да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни

Вие имате право, по всяко време да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни, когато

обработването се основава на предоставено от Вас съгласие. Оттеглянето на съгласието не засяга

законосъобразността на обработването, основано на даденост Вас съгласие преди неговото оттегляне. Преди

да дадете съгласие, Вие бивате информиран за това. Оттеглянето на Вашето съгласие е също толкова лесно,

колкото и даването му.

Ако Вие желаете да упражните правото си да оттеглите съгласието си, Вие може по всяко време да се

свържете директно с нашето лице за контакт

 к) Право на уведомяване за нарушение на сигурността на личните Ви данни;

Съобщението, което Гуми нет изпраща до Вас следва да съдържа минимум следното:

 естеството на нарушението на сигурността на личните данни;

 името и координатите за връзка с лицето за контакт или на друга точка за контакт, от която може да се получи

повече информация;

 описание на евентуалните последици от нарушението на сигурността на личните данни;

 описание на предприетите или предложените от Администратора мерки за справяне с нарушението на

сигурността на личните данни.

Случаи, при които не се изисква изпращане на съобщение до субекта на данните:

 Администраторът е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита и тези мерки са

били приложени по отношение на личните данни, засегнати от нарушението на сигурността, като например

криптиране;

 Администраторът е взел впоследствие мерки, които гарантират, че вече няма вероятност да се

материализира високият риск за правата и свободите на субектите на данни;

 Съобщението би довело до непропорционални усилия. В този случай се прави публично съобщение или се

взема друга подобна мярка.

 л) Вие имате право на защита по съдебен и административен ред  (право на подаване на жалба до

надзорен орган;  право на ефективна съдебна защита срещу надзорен орган; право на ефективна

съдебна защита срещу администратора Гуми нет или обработващ лични данни);

 м) Вие имате право на обезщетение за претърпени вреди.

14. Наличие на автоматизирано вземане на решения

Като отговорна компания, ние не използваме автоматизирано вземане на решения включващи или

изключващи профилиране.

15. Гуми нет не събира и не обработва специални категории лични данни (т.нар. чувствителни лични данни), а

именно такива които:

- разкриват расов или етнически произход;

- разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или

организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;


- се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном.

 

16. Защита на личната неприкосновеност на деца

Този уебсайт не е предназначен за деца. Гуми нет разбира и приема значението на защитата на

информацията за децата в интернет и ние не събираме и не обработвваме лични данни на лица под 18-

годишна възраст.

17. Контрол върху нашите дейности, свързани с обработването на лични данни, в България упражнява

следният административен орган:

18. Влизане в сила и актуализиране на  Декларацията за поверителност на личните данни на субектите

на данни извършващи покупки чрез уебсайта на Гуми нет ООД

 

Тази деларация влиза в сила и се прилага от 25.05.2018г.

 

Гуми нет си запазва правото да променя тази декларация за поверителност по всяко време. С цел да

прилагаме най - добрите мерки за защита на личните данни и да спазваме действащото законодателство, ние

ще актуализираме редовно настоящата Декларация за поверителност на личните данни на субектите на

данни извършващи покупки чрез уебсайта на Гуми нет. Проверявайте периодично тази страница, за да бъдете

постоянно информирани ако искате да наблюдавате промените.